Jak złożyć wniosek o zniesienie współwłasności?

Współwłasność w świetle obowiązującego prawa oznacza, że dana rzecz należy niepodzielnie do wszystkich współwłaścicieli, każdej z tych osób przysługuje do prawo do zarządzania danym przedmiotem. Może ona dotyczyć zarówno nieruchomości, jak i konkretnego przedmiotu majątku. Czy i jak można znieść współwłasność?

Czym jest, a czym nie współwłasność w prawie polskim?

Współwłasność to nic innego jak prawo własności przysługujące kilku osobom jednocześnie. Nie może być w myśl art. 195 współwłasnością spadek, który już został wcześniej rozdysponowany, czy też majątek wspólny małżonków żyjących w ramach wspólności majątkowej, a także po jej ustaniu. Minimalna liczba osób wymagana przy ustalaniu współwłasności to 2 osoby. Gdy wielość współwłaścicieli ustaje prawo współwłasności zmienia się w prawo własności. Kiedy może dojść do zniesienia współwłasności?

Jak znieść współwłasność?

Zniesienie współwłasności może nastąpić w dwojaki sposób. Albo umowny, albo sądowy. W zależności od tego czy prawo dotyczyć będzie rzeczy ruchomej, czy nieruchomości wymagać one będą różnych formalności.

Umowne zniesienie współwłasności polega na podpisaniu umowy między stronami, które w umowie określają samo jej zniesienie oraz sposób jego przeprowadzenia, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Gdy zniesienie własności wymaga aktu notarialnego należy pamiętać o zawarciu umowy w formie aktu notarialnego. Sam akt zniesienia powstaje na podstawie dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów oraz mapy ewidencyjnej. W przypadku sądowego zniesienia współwłasności warto zaznaczyć, że każdy z członków może zawiesić swój przydział współwłasności na okres 5 lat — maksymalnie do 10 lat. Wniosek do sądu może złożyć każdy ze współwłaścicieli, a także spadkobiercy zmarłego współwłaściciela. We wniosku koniecznie trzeba pamiętać, określić położenie działki, jej powierzchnię, części składowe i prawa związane z nieruchomością. Znosząc własność może podać dogodną dla siebie formę zniesienia współwłasności np. poprzez podział rzeczy, jej sprzedaż i podział pieniędzy, czy też przepisanie przedmiotu na jednego ze współwłaścicieli.

Kiedy testament można unieważnić? Przeczytaj na naszym blogu