Nierówny podział majątku po rozwodzie. Czy to możliwe?

Sprawy rozwodowe należą do tych, które bywają szczególnie skomplikowane. Niekiedy stronom udaje się dojść do porozumienia, dzięki czemu toczone w ich sprawie postępowanie sądowe przebiega sprawnie, a jego zakończenie następuje w stosunkowo szybkim terminie od złożenia do sądu pozwu rozwodowego. Sprawy tego typu ulegają wydłużeniu w szczególności wtedy, kiedy istnieją przesłanki ku nierównemu podziałowi majątku po rozwodzie.

Co należy do majątku wspólnego małżonków?

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym (art. 31. § 1.) z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Do majątku wspólnego należy przede wszystkim wynagrodzenie za pracę i dochody uzyskane z innej działalności zarobkowej. Wlicza się też do niego dochody z majątku wspólnego, również z majątku osobistego każdego z małżonków. Majątkiem wspólnym są również środki zebrane na rachunku otwartego bądź pracowniczego funduszu emerytalnego, a także kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie.

Jakie są przesłanki wskazujące na ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym?

Przy podziale majątku brany pod uwagę jest wyłącznie majątek wspólny małżonków. Kluczowy jest przy tym wkład stron w gromadzenie wspólnych dóbr, na przykład pieniędzy. Warto jednak podkreślić, że wkładem tym może być nawet praca przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym. Przesłanką wskazująca na potrzebę nierównego podziału majątku jest uzasadnione żądanie strony, inne ważne powody lub niejednakowy wkład małżonków w majątek wspólny.