zakres-uslug-adwokatPrawo cywilne

 • przygotowanie projektów i opiniowanie umów
 • sprawy związane z dochodzeniem roszczeń wynikających z wszelkich stosunków cywilnoprawnych
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, w tym z tytułu wypadków komunikacyjnych
 • sprawy z zakresu własności i praw rzeczowych (ochrona własności lub posiadania, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, służebności, sprawy o eksmisję)
 • sprawy wieczystoksięgowe
 • windykacja należności
 • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające

Prawo spadkowe

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • sprawy o podział spadku
 • sprawy dotyczące odpowiedzialności za długi spadkowe
 • sprawy dotyczące zapisu i polecenia
 • sprawy o zachowek

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa
 • sprawy o ustalenie pochodzenia dziecka, o zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o podział majątku wspólnego małżonków
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o kontakty z dzieckiem
 • sprawy związane z opieką i kuratelą

Prawo karne

 • obrona we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach postępowania karnego (wraz z postępowaniem kasacyjnym)
 • pomoc prawna po uprawomocnieniu się orzeczenia, m.in.: składanie wniosków o odroczenie wykonania kary, przerwę w odbywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, wyrok łączny
 • reprezentowanie pokrzywdzonego: sporządzanie i składanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
 • zaskarżanie postanowień o umorzeniu bądź o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia
 • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia
 • reprezentowanie przed Sądem oskarżyciela posiłkowego
 • reprezentowanie powoda cywilnego w postępowaniu karnym
 • sprawy karno-skarbowe

Obsługa przedsiębiorców

 • rejestracja podmiotów gospodarczych
 • stała obsługa prawna bieżącej działalności przedsiębiorcy
 • sprawy dotyczące dochodzenia należności, wykonania obowiązków w ramach postępowania przed-sądowego, sądowego i egzekucyjnego
 • opiniowanie i sporządzanie umów